Verkeersbesluit (tijdelijk) vanwege werkzaamheden langer dan 4 maanden

Vraag: Een externe partij heeft vanwege werkzaamheden een tijdelijk verkeersbesluit, wel langer dan 4 maanden, aangevraagd voor het verleggen van een fietspad:“Voor de verlegging van het fietspad zijn noch markeringen, noch verkeersborden noodzakelijk. Fietspad zal gescheiden worden van het voetpad d.m.v. barriers.”

Antwoord:  Artikel 15 WVW 1994 geeft aan wanneer een verkeersbesluit moet worden genomen. Als geen sprake is van verkeerstekens en onderborden dan wel een infrastructurele maatregel zoals daar omschreven, dan is géén VB vereist. Het verleggen van het fietspad is op zich een feitelijk handelen en vereist dus geen verkeersbesluit. Maar als er sprake is/moet zijn van toepassing van (al dan niet tijdelijke) verkeersmaatregelen (volgens CROW 69b?) dan kan – afhankelijk van het feit of sprake is van GROTE belangen – wel degelijk sprake moeten zijn van een verkeersbesluit. En dit ongeacht de tijdsduur omdat het een geplande werkzaamheid betreft.