Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Alle door Weg Wijzer opleidingen en trainingen mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Weg Wijzer opleidingen en trainingen gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen.
1.2 Prijzen voor standaardopleidingen worden vastgesteld in de offerte / bevestiging van de cursus en zijn vast gedurende de looptijd van het opleidingsdeel dan wel deelkwalificatie waarin het opleidingsdeel of module wordt aangeboden (met uitzondering van een wijziging in de regelgeving als voorzien in lid 1 van dit artikel).
1.3 Een offerte van Weg Wijzer opleidingen en trainingen aan de opdrachtgever voor het verzorgen van een maatwerkopleiding dan wel andere activiteiten, is geldig tot drie maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij Weg Wijzer opleidingen en trainingen met degene aan wie zij een offerte uitbrengt uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen, zulks met onverkorte inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Een langere offertetermijn is eerst geldig nadat Weg Wijzer opleidingen en trainingen een en ander schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
1.4 Uitvoering van een offerte van Weg Wijzer opleidingen en trainingen vindt eerst plaats na ontvangst van de getekende offerte door de opdrachtgever binnen de in de offerte opgenomen termijn.

Artikel 2 Annuleren van de overeenkomst/opdracht door de opdrachtgever
2.1 Bij annulering  minder dan één (kalender)week (7 dagen) voor aanvang van de cursus / opleiding wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht (afhankelijk van de reden van annulering).
2.2 Bij annulering voor de opleiding beroepsverkeersregelaar hanteren wij een annuleringstermijn van twee weken. Minder twee weken voor aanvang cursus wordt 100% in rekening gebracht.
2.3 In geval van annulering door ziekte of overlijden van eerstelijns familie van cursist(en) zal Weg Wijzer opleidingen en trainingen trachten de verhinderde cursist(en) het opleidingsdeel dan wel module op de eerstvolgende geschikte mogelijkheid hiertoe laten deelnemen. De opdrachtgever is een bedrag van € 35,- aan Weg Wijzer opleidingen en trainingen verschuldigd, in verband met administratiekosten.
Artikel 3 Wijzigingen door Weg Wijzer opleidingen en trainingen
3.1 Weg Wijzer opleidingen en trainingen is in geval van standaardopleidingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsbeschrijving dan wel in de overeenkomst genoemde data en cursusplaats(en) indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geeft/geven. Van zodanige wijziging geeft Weg Wijzer opleidingen en trainingen tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever dan wel de betreffende cursist.
3.2 Weg Wijzer opleidingen en trainingen is tevens gerechtigd op enig moment in de cursus/opleidingsprogramma’s organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.3 In geval van opleidingen behoudt Weg Wijzer opleidingen en trainingen zich het recht voor cursisten aan te sluiten voor deelname aan een opleiding.
3.4 Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.
3.5 Indien sprake is van een maatwerkopleiding is Weg Wijzer opleidingen en trainingen eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, zij het dan dat Weg Wijzer opleidingen en trainingen in dat geval vooraf contact zal opnemen met de opdrachtgever om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.

Artikel 4 Betalingen

4.1 De aan de opleiding of cursus verbonden prijs wordt voorafgaande aan de opleiding of cursus door Weg Wijzer opleidingen en trainingen aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dient door de opdrachtgever binnen 2 weken na ontvangst van de nota aan Weg Wijzer  opleidingen en trainingen te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Weg Wijzer opleidingen en trainingen is tevens gerechtigd zekerheid te bedingen als voorzien in artikel 5.2 van deze voorwaarden.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen door opdrachtgever is opdrachtgever aan Weg Wijzer opleidingen en trainingen de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden.

4.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten dan wel te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan opdrachtgever ter zake een korting bedingen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Indien Weg Wijzer opleidingen en trainingen bij de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever wanprestatie levert, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag gemaximeerd is tot het totale bedrag voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Weg Wijzer opleidingen en trainingen. Weg Wijzer opleidingen en trainingen kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen, dan voorzien in dit lid.
5.2 Weg Wijzer opleidingen en trainingen is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, een onmiddellijke opeisbare bankgarantie te vragen, zulks ter grootte van het aan Weg Wijzer opleidingen en trainingen verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor Weg wijzer opleidingen en trainingen en verstrekt door een door Weg Wijzer opleidingen en trainingen aan te wijzen bankinstelling dan wel een voor Weg Wijzer opleidingen en trainingen aanvaardbare bankinstelling. De bankgarantie vervalt onmiddellijk op het tijdstip waarop opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, heeft voldaan.
5.3 Weg Wijzer opleidingen en trainingen is gerechtigd het programma van de opleiding(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer sprake is van aantoonbare nalatigheid van de opdrachtgever, echter niet eerder dan nadat Weg Wijzer opleidingen en trainingen opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn, zijnde veertien dagen in acht wordt genomen waarbinnen opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, die het gevolg zijn van opdrachtgevers nalatigheid, zullen door Weg Wijzer opleidingen en trainingen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Artikel 6 Auteursrecht
Het auteursrecht van het bij de opleiding te verstrekken lesmateriaal berust bij Weg Wijzer opleidingen en trainingen en/of derden. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever en/of cursist zich het lesmateriaal niet aan derden ter beschikking te stellen dan wel te kopiëren.

Artikel 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens
Weg Wijzer opleidingen en trainingen zal gegevens van opdrachtgever dan wel cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever is verplicht aan Weg Wijzer opleidingen en trainingen, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Weg Wijzer opleidingen en trainingen zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, strikt in acht nemen.

Artikel 8 Toepasselijk Recht
Op alle overeenkomsten die Weg Wijzer opleidingen en trainingen sluit is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 9 Overmacht
Indien zich omstandigheden voordoen die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, behoudt Weg Wijzer opleidingen en trainingen zich het recht voor om die maatregelen te treffen of acties te ondernemen, die nodig zijn om het ontstane probleem op te lossen en de eventueel ontstane schade te beperken dan wel uit te sluiten. De gekozen oplossing zal binnen een redelijke termijn aan de wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.

Breda 2015, aldus getekend,
F.M. Taalman, directeur.