Verkeerswetgeving

Verkeerswetgeving basiscursus

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk veel te maken hebben met verkeersmaatregelen maar (nog) niet goed op de hoogte zijn van de verkeerswetgeving.
Daarom ligt de nadruk in deze cursus op de regels zoals deze zijn opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW ’94), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Doelgroep

Medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus die (sinds kort) belast zijn met het adviseren, vaststellen en uitvoeren van verkeersmaatregelen en/of het maken van verkeersbesluiten.

Cursusinhoud

-Verkeerswetgeving algemeen: Behandeld wordt de structuur van de regelgeving met als uitgangspositie het overheidsbeleid. Beoogd wordt om duidelijkheid te geven in de samenhang van de regelgeving op verschillende niveaus, om inzicht te krijgen in de complexe samenhang van het verkeersrecht.

-Wegenwet: In dit onderdeel wordt het belang van de Wegenwet uiteengezet. Begrippen als openbare ruimte, voor publiek toegankelijke plaatsen en openbaarheid van plaatsen en wegen komen aan de orde.

-Wegenverkeerswet 1994: Behandeld worden de opbouw van de Wegenverkeerswet 1994 en de samenhang met de daaruit voortvloeiende Algemene maatregelen van bestuur.
Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen als:
-voor het openbaar verkeer openstaande wegen
-de reikwijdte van de Wegenverkeerswet 1994
-de mogelijkheden om verordeningen te maken
-handhaving van verkeersmaatregelen

RVV 1990: Het RVV 1990 staat aan de basis van het verkeersgedrag van de weggebruikers. Juist de laatste jaren zijn een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Denk aan ‘bromfietsers op de rijbaan’ en ‘voorrang bestuurders van rechts’.

De regels die van belang zijn voor het nemen van de juiste beslissingen en maatregelen komen aan de orde. Zo ook vrijstellingen en ontheffingen.

Parkeren: In dit onderdeel worden de verschillende parkeerregimes uitgelegd
Zo komen aan de orde:
-parkeerregels RVV 1990 (stoppen, stilstaan en parkeren, laden en lossen, de parkeerschijfzone en het gehandicapten parkeren)
-parkeerregels verordeningen (parkeren grote voertuigen, caravans, parkeren vergunninghouders); bebakening en markering van parkeervoorzieningen

BABW: Hier wordt de meeste aandacht besteed aan de regels voor het nemen van verkeersbesluiten. Wie besluiten mag nemen, de gevallen waarin een besluit verplicht is, inhoud, overleg, publicatie enz. Kort wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals: vaststelling komgrenzen, gehandicaptenparkeerkaarten en de verkeersregelaars.

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens: Deze voorschriften zijn niet alleen van belang bij het nemen van verkeersbesluiten. Ook bij het plaatsen van verkeerstekens spelen deze voorschriften een belangrijke rol. Behalve verkeersborden komen ook onderborden en verkeerstekens op het wegdek aan bod.

Verkeerslichtenregeling 1991: Niet de gehele regeling wordt behandeld. Er wordt alleen aandacht besteed aan het “geel knipperende voetgangerslicht” en aan de regeling “rechtsaf bij rood”. Vooral omdat de laatste jaren nog een aantal wijzigingen in de regeling zijn aangebracht.

Werk in uitvoering: In hoofdlijnen worden de bestaande richtlijnen voor werk in uitvoering op wegen behandeld. De nadruk ligt op de samenhang en het belang van de bestaande richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Sanering verkeerstekens: Welke borden zijn nog geldig en welke niet meer? Is er een overgangsregeling en welke borden moeten vervangen worden?

Bebakening en markering: De belangrijkste punten van bebakening en markering van de wegen komen aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan de nieuwe Richtlijnen voor het bebaken en markeren van wegen die het gevolg zijn van o.a. Duurzaam Veilig, het Handboek Wegontwerp en de Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken van weginfrastructuur.

Uitritten: De al jaren bestaande problemen van uitritten worden “weer” eens tegen het licht gehouden met de gedachte dat deze problematiek niet tot problemen voor de wegbeheerders mag leiden. Uitgangspunt is naast de CROW publicatie 68 “Uitritten” ook de nieuwe uitritpublicatie.

Burgerlijk Wetboek: Als er schade optreedt bij onduidelijke of onjuiste wegsituaties komt de aansprakelijkheid voor die schade om de hoek kijken. In het Burgerlijk wetboek wordt dit nader geregeld. De belangrijkste artikelen voor de wegbeheerder worden behandeld.

Cursusduur

6 dagdelen, 3 dagen

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, alsmede een leerstofboek, het zakboek RVV/BABW en het VNVF bordenboek.