Verkeersbesluit bij korte werken.

Vraag: Moet er bij werken korter dan vier maanden een verkeersbesluit moet worden genomen. Als we artikel 34 bekijken dan staan hier de reden wanneer het bevoegd gezag kan besluiten om geen verkeersbesluit te nemen. bij punt a staat: in geval van werken. Hoe moeten we dit zien. want is een project van drie maanden ook een werk?

Antwoord: De uitvoering van werken

  • Zonder een verkeersbesluit: Werken kunnen worden uitgevoerd zonder een daaraan voorafgaand verkeersbesluit als er sprake is van omstandigheden zoals bedoeld in artikel
    34 BABW. Dat wil zeggen dat het moet gaan om omstandigheden van tijdelijke aard die veelal nopen tot een onmiddellijke realisering. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij het springen van een    waterleidingbuis of het inzakken van een riolering.
  • Met een verkeersbesluit:
    • Werken die langer duren dan vier maanden:  De termijn van vier maanden geldt alleen voor die werken waarbij op grond van dringende omstandigheden (art. 34) geen verkeersbesluit behoefde te worden genomen. Er worden dan onmiddellijk maatregelen getroffen. Omdat de uitvoering van het werk langer gaat duren dan vier maanden is er echter voldoende tijd en gelegenheid om een verkeersbesluit te nemen (art. 37).
    • Geplande werkzaamheden: Als de uitvoering van werken tijdig wordt gepland zal er voldoende tijd en gelegenheid zijn om een verkeersbesluit te nemen, het vereiste overleg met de politie te voeren en     het verkeersbesluit te publiceren.

Geen tijdelijke, maar wél regelmatig terugkerende maatregelen Als het gaat om voorzienbare en regelmatig terugkerende gebeurtenissen zoals markten, Prinsjesdag, de plaatselijke kermis etc. dan is er geen sprake van een tijdelijke, maar van een permanente maatregel die alleen geldt op bepaalde dagen of tijden, Er is dan een verkeersbesluit vereist. Het verkeersbesluit wordt éénmalig genomen en in het besluit wordt vermeld dat het gaat om een regelmatig terugkerende maatregel. Als zich grote wijzigingen voordoen, wordt opnieuw een verkeersbesluit genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vrijdagmarkt verplaatst wordt naar de dinsdag.