Verantwoordelijke vaststellen en uitvoeren van komgrenzen

Vraag: Wie verantwoordelijk is er verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van de (gemeentelijke) komgrenzen? Dus m.a.w. welk overheidsorgaan stelt de komgrenzen vast en voert ze uit?

Antwoord: Voor een kombesluit geldt dat het geen verkeersbesluit is. Omdat het wel nuttig kan zijn een dergelijk besluit te delen met de ‘buitenwereld’ is het mogelijk een dergelijk besluit via de invoerapplicatie Verkeersbesluiten op te nemen als ‘Overige mededeling aan het wegverkeer’.
Artikel 20a WVW 1994

  1. De grenzen van de bebouwde kom of kommen van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels inzake de vaststelling van bebouwde kommen vastgesteld.

Artikel 48 BABW

Bij de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom of kommen als bedoeld in artikel 20a van de wet, zijn de artikelen 23 en 24 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 156a WVW 1994

Door burgemeester en wethouders worden op kosten van de gemeente de grenzen van de bebouwde kom of kommen aangeduid voor zover en op de wijze als bij ministeriële regeling bepaald.
UVS: Bord H1, zie bordenboekje pagina 44