Parkeren – Algemeen – Mag je parkeervakken aanbrengen op een kruispunt?

Vraag: Er zijn parkeervakken aangebracht op de rijbaan tegenover de zijpoot van een T-aansluiting. Zijn deze parkeervakken op de rijbaan in strijd met artikel 24.1 RVV waarin aangegeven is dat op een afstand van 5 meter van een kruispunt niet geparkeerd mag worden?

Antwoord: Wegbeheerders kunnen in het kader van parkeerregulering door inrichting en/of bebording aangeven welke weggedeelten tot parkeren zijn bestemd. Dit is om te beginnen het geval bij toepassing van de borden E1, E2 en E3. Immers artikel 65 lid 3 RVV 1990 bepaalt dat het parkeren van een voertuig dan nog wél is toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten. Dit speelt ook een rol bij toepassing van bord E10. Volgens artikel 25 RVV 1990 is het immers verboden in een parkeerschijfzone te parkeren, tenzij het gaat om door de wegbeheerder tot parkeren is bestemd. Of zoals de wettelijke tekst luidt: “behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of parkeerplaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep”. Tenslotte zal de wegbeheerder zich rekenschap geven van de betekenis van artikel 124 lid 4 RVV 1990, namelijk dat “indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, slechts in die vakken mag worden geparkeerd. Deze parkeervakken zijn dus (andere) verkeerstekens op het wegdek ter aanduiding van andere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 BABW. Het RVV 1990 kent gedragsregels met betrekking tot een kruispunt, namelijk het verbod stilstaan (art. 23 lid 1 onder a) en het verbod te parkeren op of binnen 5 meter daarvan (art. 24 lid onder a) gaat het om een gedragsregel. Op grond van artikel 63 RVV gaan verkeerstekens boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens. De wegbeheerder die besluit parkeervakken aan te brengen op een kruispunt moet dus zelf bepalen of hier de verkeersveiligheid in het geding is. Het RVV staat deze vakken toe.