Verkeersbesluit verplicht bij bushalte op de busbaan?

Vraag: Is het verplicht om een verkeersbesluit aan te vragen voor een bushalte, L3b, die gelegen is op een busbaan? Dit omdat voor de busbaan op zich ook al een verkeersbesluit is genomen.

Antwoord: Volgens artikel 12 BABW is dit sinds 1 januari 2013 verplicht, voor zover het een bushalte (L3a of L3b) betreft.
Artikel 12 BABW (voor zover relevant):
De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

  1. de volgende borden:
    1. de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid;
    2. bord L3 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, voor zover het een bushalte betreft;

Uit Nota van Toelichting:

Verkeersbesluit voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord

Zoals hierboven aangegeven, is kennis over de plaatsing of verwijdering van bord L3 («bushalte») van bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) belangrijk voor de optimalisatie van routeadviezen en routeinformatie. Met name voor ov-gebruikers en multimodale reizigers die gebruik maken van dergelijke adviezen en informatie is het van belang te weten waar zich een bushalte bevindt.

De plaatsing of verwijdering van dit bushaltebord geschiedde voorheen niet krachtens een verkeersbesluit. Artikel I, onderdeel A, van dit besluit wijzigt artikel 12, onderdeel a, van het BABW zodanig, dat aan de plaatsing of verwijdering van dit bord voortaan een verkeersbesluit moet voorafgaan. Aan dit bord koppelt het RVV 1990 verkeersregels die een gebod of verbod inhouden. Het gevolg van de plaatsing van bord L3 is enerzijds dat het verbod gaat gelden om een voertuig te laten stilstaan bij dat bord ter hoogte van de geblokte markering of – indien die markering niet is aangebracht – op een afstand van minder dan 12 meter van het bord. Anderzijds leidt dit bushaltebord ertoe dat voor bestuurders het gebod gaat gelden om binnen de bebouwde kom aan bestuurders van een autobus de gelegenheid te geven om van de bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt. Deze verkeersregels staan in de artikelen 23, eerste lid, onderdeel e, en 56, eerste lid, van het RVV 1990.

Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst.

 

Dit staat dus los van het al dan niet aanwezig zijn van een busbaan.