Arrest parkeren in de berm – gevolgen

Gevolgen van Arrest parkeren in de berm.

Bord E1 verbiedt niet het parkeren in de berm. De reikwijdte ervan is beperkt tot de rijbaan. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65, tweede lid, van het RVV 1990 geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994. De Nota van Toelichting bij het RVV en het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens spelen daarbij een rol.

Tot voor kort hebben wij ons geconformeerd aan de uitleg van de toenmalige wetgever, namelijk dat onder het begrip weg in het RVV 1990 wordt verstaan de voor het openbaar verkeer openstaande weg, zoals gedefinieerd in de WVW 1994 (dus in eigen woorden ‘van bermsloot tot bermsloot’).

parkeerbordDit werd in de cursus onder andere besproken aan de hand van het volgende voorbeeld.

Daarbij hebben we ons gebogen over het (on)nut van het onderbord “Geldt ook voor de berm”. Conclusie was toen dat het onderbord niet geplaatst hoefde te worden omdat de berm deel van die weg uitmaakte en het parkeren aldaar dus toch al verboden was (en daardoor ook nog eens tot verwarring zou kunnen leiden).

En nu worden we geconfronteerd met dit arrest dd. 23 mei 2016

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3927

Deze zaak loopt al enkele jaren en heeft uiteindelijk geleid tot een uitspraak die voor wegbeheerders grote gevolgen kan hebben. Ik kom daar zo op terug.

Het heeft in ieder geval tot gevolg dat daar waar er tot nu discussie mogelijk was over het (on)nut van het bewuste onderbord, dit door dit arrest zelfs verboden is deze te plaatsen.

Immers op grond van het arrest geldt E1 alléén nog maar voor de rijbaan en op grond van art. 8 BABW mag de werkingssfeer van ge-/verbodsborden alleen worden beperkt (en dus niet worden uitgebreid).

Het is goed om de handhavers erop te wijzen handhaving voor het parkeren in de berm bij bord E1 onrechtmatig is.

Nu naar de wegbeheerders.

Vóór het RVV 1990 moesten wegbeheerders van alles bedenken om hun (“groene”) bermen te beschermen.

Invoering van het RVV 1990 en dan met name van artikel 10 lid 1 was bijna aanleiding om bij de VNG de vlag te hijsen, immers op grond van de oorspronkelijke tekst [“Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 t/m 8 gebruiken de rijbaan.”] was het probleem van parkeren in de (groene) berm opgelost.

Omdat men er binnen de kortste keren achter kwam dat deze bepaling conflicteerde met artikel 24 lid 1 onder c van hetzelfde RVV 1990 [“De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg”] werd artikel 10 lid 1 echter snel aangepast en wel door een 2e volzin toe te voegen [“Zij mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.”]**. Dit betekende dat die vlag bij het VNG spreekwoordelijk halfstok gehesen werd, immers het probleem van de bermen was weer terug.

** In een later stadium is deze tekst nogmaals aangepast in verband met het parkeren van een aanhangwagen door voetgangers, maar dat is hier niet relevant.

Wilde een wegbeheerder het parkeren in de berm aanpakken dan was men aangewezen op het fysiek onmogelijk maken deze te gebruiken, dan wel door het op grond van de WVW 1994 te verbieden (door toepassing van bord E1).

Door het huidige arrest is deze laatste mogelijkheid komen te vervallen. Het lijkt voorstelbaar dat de wetgever in de tekst van artikel 65 lid 2 het woord weg op een zodanige wijze (her)redigeert dat dit probleem toch weer via het RVV 1990 kan worden verboden.

Zoals u weet zijn er in het verleden diverse pogingen om parkeren in de berm via de APV aan te pakken als onrechtmatig aangemerkt. Immers als één en ander via het RVV 1990 is/kan worden geregeld is er geen aanleiding om daarover iets te “verordonneren”, hetgeen voor de zekerheid ook nog eens in de APV-bepaling zelf is opgenomen [niet van toepassing op de weg].

Als de wetgever geen aanleiding ziet de tekst van artikel 65 lid 2 aan te passen, kan ik me voorstellen dat dit arrest aanleiding is voor het VNG om de tekst van de bewuste APV-bepaling nog eens kritisch te bekijken en eventueel te wijzigen, waardoor het parkeren in (groene) bermen waar nodig wel kan worden aangepakt.

Wij gaan met u de ontwikkelingen met aandacht volgen.

Tot op dit moment is er vanuit de wetgever nog niet gereageerd, maar zoals u wellicht inmiddels hebt vernomen is er wel een aanvullend arrest gewezen die inhoudt dat niet alleen bord E1 parkeren in de berm niet verbiedt, maar dat dit ook geldt voor het parkeren in de berm in een parkeerverbodszone. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:4962